Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV) har fattat ett beslut om att införa begränsningar för offentliga och allmänna sammankomster i Vasa sjukvårdsdistrikt. Beslutet börjar gälla på torsdag (12.8) och är i kraft till 8 september. Begränsningarna gäller inte privata tillställningar.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas utan ytterligare begränsningar om deltagarantalet inomhus är högst 10 personer och högst 50 personer utomhus i avgränsade områden.

Man får också ordna större tillställningar med fler deltagare, men då måste säkerheten tryggas genom att följa Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar som kom 31 maj 2021.

Några exempel på de här anvisningarna är:

Arrangören av tillställningen måste ordna deltagarnas vistelse så glest som möjligt med beaktande av den aktuella verksamhetens särdrag. Exempelvis genom att deltagarna har egna sittplatser, eller genom att man förebygger långa köer genom att dela in deltagarna och ordna deras ankomst på ett tryggt sätt. Man kan undvika rusning med hjälp av tejp, rep och ordningsvakter. Ett annat sätt är att reglera öppethållningen eller verksamhetens rytm. 

Arrangören ska rekommendera alla deltagare över 12 år att använda munskydd. Rekommendationen gäller inte dem som av hälsoskäl inte kan använda munskydd. Munskyddsrekommendationen gäller också den som ordnar och deltar i privata tillställningar. 

Det är också viktigt att fortsättningsvis effektivisera rengöringen av utrymmen och ytor, att se till att deltagarna kan tvätta sina händer och kan hålla tillräckligt långt avstånd till varandra.


RFV kan besluta om begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Och nu är läget alltså ett sådant i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Antalet smittade har stigit i regionen och incidensen under perioden 21.7–4.8 var 45. De som insjuknar i covid-19 får smittan inom familjekretsen, av vänner eller i stugsällskap. En avsevärd mängd har smittats utanför sjukvårdsdistriktet. Man har också konstaterat exponeringar i vårdanstalter i regionen.

Det ökade antalet smittade ökar belastningen vid hälso- och sjukvårdens provtagning, jour och bäddavdelningar. Det hotar också belasta spårningsfunktionen, vilken kan leda till risk för okontrollerad epidemispridning.


RFV fattade sitt beslut efter att ha hört Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens coronasamordningsgrupp. Med begränsningarna vill man nu trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet men också skolstarten. Att den grundläggande utbildningen kan ges som närundervisning är särskilt viktigt.

RFV följer kontinuerligt med det epidemiologiska läget i distriktet och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls. 

Beslutet har stöd av 58:e paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar.