Ärendet gällde den insändare som publicerades i Syd-Österbotten i januari.

Syd-Österbotten anmäldes till Opinionsnämnden för massmedier (ONM) efter att tidningen publicerat en insändare där kaplanen i Kristinestads svenska församling uttryckte sin åsikter om homosexualitet. Enligt anmälan bröt tidningen mot punkt 26 i journalistreglerna (se faktaruta) och borde inte ha publicerats.

ONM friar Syd-Österbotten. 

Nämnden motiverar sitt friande beslut så här:

"Syd-Österbotten publicerade i sin papperstidning en insändare där kaplanen i den lokala församlingen försvarade de hätska och diskriminerande åsikter om sexuella minoriteter som tidigare framförts av kyrkoherden i församlingen.

Opinionsnämnden konstaterar att texten kritiserar sexuella minoriteter så starkt att den allra minst ifrågasätter deras människovärde. Dessutom används nedsättande uttryck om minoriteternas livsstil. 

Opinionsnämnden konstaterar dock att tidningen hade grunder för att publicera insändaren eftersom allmänheten hade rätt att få veta att prästerna i den lokala församlingen har diskriminerade åsikter och eftersom det rör sig om en debatt där de olika sidorna fick stort utrymme i tidningens spalter. 

Opinionsnämnden anser att Syd-Österbotten inte har brutit mot punkt 26 i journalistreglerna".

I ONM:s friande beslut hänvisas till första punkten i Journalistreglerna (se faktarutan).

Nämndens beslut tillkom efter omröstning 10-4. Fyra ledamöter ansåg att Syd-Österbotten brutit mot punkt 26 i journalistreglerna.

 

Punkt 1 och 26 i journalistreglerna

  • 1. Journalister är i första hand ansvariga inför sina läsare, lyssnare och tittare. Dessa har rätt att få veta vad som händer i samhället.
  • 26. Allas människovärde ska respekteras. Etniskt ursprung, nationalitet, kön, sexuell orientering, övertygelse eller därmed jämförbar egenskap ska inte framställas på ett ovidkommande eller nedlåtande sätt.
  • Journalistreglerna, Opinionsnämnden för massmedier.
 

Opinionsnämnden för massmedier

  • Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett självregleringsorgan som förläggarna och journalisterna grundade år 1968. Dess uppgift är att tolka god journalistisk sed samt försvara yttrande- och publiceringsfrihet.

  • ONM är ingen domstol och den utövar inte offentlig makt.
  • Massmediaföretagen och journalisterna, som står bakom nämnden, har frivilligt förbundit sig vid att utveckla branschens etiska principer och att följa dem.
  • Källa: ONM