Välfärdsområdesvalet
Opinion

VALDEBATT: Som förälder och närståendevårdare har jag påverkats

Naturligtvis har även de senaste åren påverkat mig inte bara som människa, utan även min syn på samhället och den fantastiska vård som vi har tillgång till i Finland, skriver Peter Sjökvist.

Opinion

VALDEBATT: Jag vill nå tillgänglighet, vill du?

Vi alla har en röst som vi får använda imorgon. Ditt beslut behöver inte vara politisk. Tänk på hur du vill att du blir bemött, var du vill få service, skriver Marja Forsén.

Opinion

VALDEBATT: Grunden till god vård

Grunden till att få en god vård är i första hand att personalen ska må bra och känna sig värdefulla, skriver Mats-Johan Kaars.

Opinion

VALDEBATT: Med hjärta och medmänsklighet

Det är också SFP:s tanke, att totala skattegraden inte ska höjas på grund av den här reformen. Hur ska det då gå ihop? Jag tror att man behöver ha ett hjärta som klappar för allas lika värde, för medmänsklighet och för ett kärleksfullt bemötande, skriver Johanna Holmäng.

Opinion

VALDEBATT: Då pengarna tar slut åker kärleken ut

HVC-verksamheten centraliseras till Vasa-Jakobstad-Närpes. Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad stängs och regionsjukhuset i Jakobstad körs så småningom slutgiltigt ner, förutspår Peter Albäck,

Opinion

VALDEBATT: Mera neurologer behövs

Det är nog uppenbart att utbildningen av neurologer bör utökas. Vi har ju samma landsomfattande problem också beträffande psykiatrer, psykologer och terapeuter, skriver Stefan Håkans, Kvevlax.

Nyhetsbild
Lokalt

Kommunförbundets Ulf Stenman om tiden efter valet: "Ett stort förändringstryck på kommunerna"

På söndag hålls den egentliga valdagen i det första välfärdsområdesvalet någonsin i Finlands historia. Men varför ska kommuninvånarna bry sig?

Opinion

VALDEBATT: Frivilliga brandkårerna ännu en gång

Frivilliga brandkårerna är oumbärliga och kommer att vara så i långt in i framtiden. Det är ett faktum som inte kan beslutas bort, skriver Karl-Gustav Svedjebäck.

Opinion

VALDEBATT: Man ska vara frisk för att orka vara sjuk

Vårdkedjorna fungerar för det mesta, speciellt om det gäller något specifikt, något mätbart exempelvis diabetes, astma eller blodtryckssjukdom. Men vad händer med vårdkedjorna när det inte går som menat, skriver Johanna Juthborg.

Opinion

VALDEBATT: Välfärdsområdet och kommunerna i samarbete

Kommunerna har ett stort ansvar för främjande av hälsa- och välfärd. Det är därför mycket viktigt att välfärdsområdet och kommunerna kan samarbeta i dessa frågor. Det gäller många uppgifter som kommer i gränsen mellan välfärdsområdets och kommunernas uppdrag, skriver Hans-Erik Lindqvist.

Opinion

VALDEBATT: Samarbete ger nya möjligheter

Det viktigaste är att ledamöterna som blir invalda i den nya organisationen ser de möjligheter som samverkan och samarbete ger möjligheter till, och inte låser fast sig i ”gamla positioner”, skriver Peter Sjökvist.

Opinion

VALDEBATT: Bra vi är steget före

Det är ärligt att konstatera att det kommer att ta år innan allt fungerar riktigt smidigt. Det är i sig naturligt, så stor är förändringen då flera sektorer ska sammanjämka sin verksamhet, skriver Mikko Ollikainen.

Opinion

VALDEBATT: Tänk klart – välj din person rätt!

Kommer Markbybon lika lätt till vård som Nämpnäsbon är arbetet rätt gjort! Dessa beslutsfattare skall lika vilt hoppa av glädje, då drogmissbrukande, kriminaliserade unga i Vasa får hjälp att hamna bort från ett destruktivt liv som då en bortglidande ungdom i Jakobstad lotsas rätt och får en framtid, skriver May-Gret Axell.

Opinion

VALDEBATT: Glöm inte bort de sociala frågorna i valdebatten

Jag skulle se ett mera aktivt samarbete med kommunerna vad gäller förebyggande arbete så att behovet av krävande barnskyddstjänster skulle minskas, skriver Anna Caldén.

Opinion

VALDEBATT: Tro inte att allt blir som förr

Det nya fullmäktiges viktigaste uppgift blir därför att argumentera mot resursminskningar. Därför krävs det folk i det nya vårdfullmäktige som har bred erfarenhet av verksamhet i vårdbranschen, skriver Mikael Fredman, Korsholm.

Opinion

VALDEBATT: Tillsammans skapar vi det bästa välfärdsområdet för Österbotten

Regionalt skapar vi en ny gemensam enhet, ”storkommun” från Kronoby i norr till Kristinestad i söder. I de gamla kommunerna lämnar hälften av budgeten kvar med skolor som största verksamhet, skriver Samuel Broman, Korsholm.

Opinion

VALDEBATT: Verkligt försvar av service

Staten kommer säkert också att hänvisa till coronaskulderna då statsandelarna efter coronan med stor risk bantas ner. För att själv ändå kunna prioritera bör strävan vara beskattningsrätt för välfärdsområdena, men ändå så att inte totala skattenivån stiger, Stefan Håkans.

Opinion

VALDEBATT: Språklig tillgänglighet är också viktigt

Språklig tillgänglighet är speciellt viktigt då det är frågan om en hälsovårdssituation, skriver Marja Forsén.

Opinion

VALDEBATT: Vård- och omsorgspersonal är mer än bara händer

Välfärdsområdesvalet handlar om mycket mer än bara sjukvård, det handlar också bland annat om socialvård, elevvård, räddningstjänster, äldreomsorg och psykosociala tjänster. Oavsett hur vi kategoriserar behövs helhetssyn, skriver Johanna Borg.

Opinion

VALDEBATT: En värdig ålderdom är en mänsklig rättighet

De av oss som får minnessjukdomar behöver få tidig diagnosticering för att behålla livskvaliteten längre upp i åren. Har vi närståendevårdare behöver de få stöd, information och avlastning i form av dagverksamhet och intervallvård. En värdig ålderdom är en mänsklig rättighet, skriver Gun Granlund.

Opinion

VALDEBATT: Offentlig eller privat vård den grundläggande frågan

Det finns inte mycket att tillägga till de löften som getts av kandidaterna inför välfärdsområdesvalet, alla vill vi förbättra allt. Vårdarnas löner skall höjas, vården skall förbättras på alla områden och patienten skall alltid stå i fokus, skriver Viktor Kock.

Opinion

VALDEBATT : Mera välfärd, mindre förvaltning

Vi måste hitta finansiering till vårdarnas löner, en värdig ålderdom och andra kritiska områden inom hälsovården, även utan landskapsbeskattning och en höjd skattegrad, skriver Peter Östman.

Opinion

VALDEBATT: Närvårdat är bäst

Vårdkedjorna inom social- och hälsovården är ofta uppbyggda på att det finns en stark, vårdproducerande enhet i närområdet. Det här stöder vården som produceras på lokala bäddavdelningar, åldringsvården och inom hemsjukvården, skriver Steven Frostdahl.

Opinion

VALDEBATT: Vi måste ta han om vårdpersonalen

Om professionell personal inom social- och hälsovården inte orkar i sitt eget arbete, leder det också till negativa konsekvenser för oss alla. Kostnaderna blir ofta mångdubbelt högre när hjälpen fördröjs. Vi har helt enkelt inte råd med att vårt servicesystem brister samman på grund av brist på välmående personal, skriver Kim Berg.

Opinion

VALDEBATT: Friskvård, förebyggande åtgärder, tidig intervention

Att intervenera på ett tidigt stadium, både då det gäller sjukdom, social misär, psykisk labilitet eller destruktiva familjesituationer är det enda djärva och humana, skriver May-Gret Axell.

Opinion

VALDEBATT: Demokratin är värd att stöda

I grund och botten handlar det om demokratin. Ska vi ha beslutsfattare som har möjlighet att sköta sina uppdrag på bästa möjliga sätt eller inte? Jag är övertygad om att vår demokrati måste få kosta en del, skriver Fredrik Guseff med anledning av partiernas gruppbidrag i välfärdsområdesfullmäktige.

Opinion

VALDEBATT: Nu är det dags att rösta för jämlikt välmående

Jag vet hur tryggt det känns för ett barn att besöka en lokal rådgivningsbyrå, där man blir bemött av bekant personal. Jag vet också att lokal socialservice sänker tröskeln att be om hjälp då man behöver den, skriver Marja Lindberg.

Opinion

VALDEBATT: Vi glömmer inte räddningsväsendet

Österbotten är som bekant vidsträckt, och avstånden är ofta långa, de frivilliga brandmännen och kårerna fyller en viktig funktion i det här sammanhanget, skriver Peter Sjökvist och Mats-Johan Kaars.

Opinion

VALDEBATT: Människor med funktionshinder hotar bli en ännu mindre minoritet i minoriteten

Vi, som blir invalda i välfärdsområdesfullmäktige, har ett synnerligen stort ansvar att se till att de funktionshindrade har ett kvalitativt liv och service på sitt modersmål, skriver Marja Forsén.

Opinion

VALDEBATT: Vem ska man rösta på och hur kan jag påverka genom att rösta?

I historiens första områdesval väljer vi våra representanter som ska bereda och besluta om hur vården och omsorgen ska skötas inom välfärdsområdet. Därför är det viktigt att vi väljer in representanter som är bäst insatta i dessa frågor, skriver Mikael Perjus.

Opinion

VALDEBATT: Vårda personalen, annars får vi vårda personalen

Jag har aldrig tidigare fått så mycket respons som under de senaste två åren i mitt arbete inom vården. Rapporteringen om coronasituationen har gett allmänheten en ökad förståelse för vilken stress och överbelastning vårdpersonalen jobbar under, skriver Mia West.

Opinion

VALDEBATT: Vården som ett fungerande system och en helhet

Ju mer vi sätter resurser på att förebygga ohälsa, desto mer vinner både välfärdsområdet, kommunen men även den enskilda människan på det, skriver Eva-Maria Strömsholm, SFP.

Opinion

VALDEBATT: För dem vars röst inte hörs

Vi behöver trygga allas rätt till god vård och omsorg, oberoende var man bor, oberoende inkomst, oberoende funktionshinder, skriver Anne Salovaara-Kero, Vasa.

Opinion

VALDEBATT: Nato och demokratin

Jens Stoltenberg är bara en välbetald skyltdocka som inte har någon annan betydelse i sammanhanget än att locka med länder som Finland och Sverige. Nato manipulerar och konspirerar mot vänstern, skriver Stefan Håkans, Kvevlax.

Opinion

VALDEBATT: Sätt patienten i centrum

Jag vill att vi i framtiden ska ha en vård där patienten är i centrum och vården utgår från patientens behov. Jag vill arbeta för en fungerande primärvård som är tillgänglig var man än bor, skriver Greger Forsblom, Esse.

Opinion

VALDEBATT: Utveckling, inte avveckling

Förebyggande är ledordet eftersom vi vet att ju svårare problemen hunnit bli, desto större blir kostnaderna. Servicen bör finnas nära människan, annars är risken att rätt hjälp inte fås i tid, skriver Johanna Borg.

Opinion

VALDEBATT: Jämställd och jämlik välfärd

De ledamöter som väljer kommer att vara i nyckelställning för att kunna påverka att tillgången till välfärdstjänster tryggas också i fortsättningen såväl i Närpes som jämlikt i hela välfärdsområdet, skriver Svenska kvinnoförbundet.

Opinion

VALDEBATT: Trygga anställningar inom välfärdsområdet

Med tanke på att Österbottens välfärdsområde står i startgroparna skulle det vara av stor vikt för många anställda inom Närpes stad att behovet av visstidsanställningarna kontrolleras och ses över, och ändras till tillsvidareanställningar, skriver Peter Sjökvist.

Opinion

VALDEBATT: Valet gäller din framtida vård och omsorg

Förr oss i SFP är det helt centralt att servicen ska fungera oberoende om du bor i Närpes, Kristinestad eller Kaskö, skriver Anna-Maja Henriksson, SFP:s partiordförande.

Opinion

VALDEBATT: Tillgänglighet gynnar oss alla

Tillgänglighet låter som något stort och krångligt men är i själva verket just grundläggande saker: vi ska ta hänsyn till varandra, respektera varandra, se till att vi alla mår bra, skriver Marja Forsén, SFP.

Opinion

VALDEBATT: Alla röster är viktiga i välfärdsområdesvalet

I valet väljs det fullmäktige som kommer bestämma över den offentliga social- och hälsovården och räddningsväsendet, skriver kretsstyrelsen för SFP.

Opinion

VALDEBATT: Psykoterapitjänster ska garanteras på båda inhemska språken

Det är viktigt att man från alla håll lyfter fram behovet av svenskspråkig psykoterapiutbildning. Det behövs också samarbete mellan olika instanser inom området för att kunna trygga tillgången till psykoterapi även på svenska, skriver Anna Caldén, Nykarleby.

Opinion

VALDEBATT: Tre hörnstenar för Österbottens välfärdsområde

Vård och omsorg av sårbara patientgrupper som exempelvis äldre personer har inte prioriterats tillräckligt i Finland. Detta påstående grundar sig på egna erfarenheter från både utbildning och forskning i eget land men också från Sverige och Norge, skriver Lisbeth Fagerström.

Opinion

VALDEBATT: Välfärdsområdesvalet är viktigt – hur välfärden sköts påverkar allas vår hälsa

Genomförande av reformen kommer dock att kräva tålamod av oss alla och envar. Vi vanliga medborgare som gått på olika kontroller på vår egen hälsocentral kommer också i fortsättningen att gå till samma väntrum, skriver Hans Ingvesgård och Britt-Marie Teir.

Opinion

VALDEBATT: Välfärdsområdesvalet berör och påverkar oss alla

Om undertecknad skulle bli en av de 59 ledamöterna som väljs, kommer jag att arbeta för en god och kvalitativ vård inom hela välfärdsområdet, med servicen nära och lättillgänglig för vårdområdets samtliga invånare, skriver Peter Sjökvist, SDP.

Opinion

VALDEBATT: Livet går inte alltid som på räls – den livsviktiga socialvården

Socialvården kan vara en medvandrare eller så kan de träda in som kartläsare, skriver Johanna Juthborg, Korsnäs, SFP.

Opinion

VALDEBATT: En respektfull ålderdom och tillgång till tjänster

När jag åldras hoppas jag att jag i tid kan sälja min för stora bostad, och kunna skaffa en lägenhet, flytta dit med min make och köpa och få behövlig service och beställa hem behövliga förnödenheter från butiken, skriver Mari Hiltula.

Opinion

VALDEBATT: Välfärden angår alla

Vi lever i ett nordiskt välfärdssamhälle där social- och hälsovård är tillgänglig för alla. Trots det finns det utsatta grupper och minoriteter som faller mellan stolarna och som känner att välfärden inte finns till för dem, skriver några SDP-kandidater i valet.

Opinion

VALDEBATT: Därför är det viktigt att rösta i valet

Social- och hälsovård berör oss alla. Därför är det viktigt att vi nu går och röstar i välfärdsområdesvalet, skriver Äldrerådet i Närpes genom Anna-Greta Olsio-Tuisku och Närpes pensionärsförening genom Märta Backlund.

Opinion

VALDEBATT: En reform som behövs, men hur genomförs den?

Vi kommer sannolikt att bli tvungna att ge avkall på ett eller annat i och med social- och hälsovårdsreformen, men det tror jag vi alla kan leva med om ”talkot” drabbar alla lika, skriver kandidaten David Pettersson, KD.

Opinion

VALDEBATT: Det ska finnas en välutrustad och högklassig hälsocentral i Närpes också i framtiden

I Närpes har vi en fantastisk vårdpersonal, som tyvärr fått tänja sig till det yttersta under de senaste åren med covid-19.  Tillgången på välutbildad personal som trivs med sitt arbete är en förutsättning för att det nya välfärdsområdet ska lyckas, skriver Gun Granlund, SFP.

Opinion

VALDEBATT: Nyorganisering blir nödvändigt inom vården

Nu är det viktigt att reservera budgetmedel så att äldreomsorgen kan utveckla servicen inom hemvården och resurserat boende. Detsamma gäller stödet till barnfamiljerna och barnskyddet, skriver Sture Erickson, SFP, Vasa.

Opinion

VALDEBATT: God hemvård och trivsamt serviceboende

Det är bra att alternativet med servicesedlar för tjänster i hemmet finns, eftersom det föredras av en del kunder. Samarbetet med tredje sektorn ger också behövliga tilläggsresurser i närståendevården, skriver Hans-Erik Lindqvist.

Opinion

VALDEBATT: Högkvalitativ vårdservice ingen självklarhet

Att kunna garantera våra seniorer en värdig ålderdom är en hederssak jag speciellt vill lyfta tillsammans med ett större fokus på mentalt välmående och förstärkt medicinsk utbildning inom distriktet, skriver Joakim Strand, SFP.

Opinion

VALDEBATT: Fler händer i vården – inte i skattebetalarnas fickor

Skattepengarna ska till vården och inte till politikerna, skriver Arvid Karell (KD) med anledning av ett förslag om att fullmäktigegrupperna i de nya välfärdsområdena skulle få ekonomiskt stöd från välfärdsområdets budget.

Opinion

VALDEBATT: Den vanliga människan i det stora välfärdsområdet

Integrationen i social- och hälsovården uppstår inte per automatik genom en reform bestående av lagar och paragrafer utan genom förändringsarbete som görs av folkvalda, personal och befolkning, skriver Johanna Borg, (SFP).

Opinion

VALDEBATT: Vi måste stöda unga i förebyggande syfte

Vi behöver i förebyggande syfte erbjuda plattformer där de unga kan umgås, kan utveckla sin kreativitet och sina gåvor och helt enkelt träffas på ett levande sätt, skriver May-Gret Axell (KD).

Opinion

VALDEBATT: Rösta i valet – du kan påverka södra Österbottens ställning

Vi här i södra Österbotten och kanske speciellt i Närpes riskerar gå miste om en del av våra goda servicefunktioner, därför bör var och en rösta, skriver Folke Gull.

Opinion

VALDEBATT: Kanske vi kunde anställa fler konditionsskötare och socialarbetare

De inbesparingar som centraliseringen ger borde inte användas för kostnader för administration och förvaltning, skriver Anita Viik-Ingvesgård (KD).

Opinion

VALDEBATT: Målet är den mest välmående befolkningen i Finland

Den förväntade livslängden för de 169 000 invånarna i Österbotten är bäst i Finland. Därför har även det nya välfärdsområdet ambitiösa mål, skriver Hans-Erik Lindqvist (SFP).

Opinion

VALDEBATT: Vårdarna behövs inom vården

Det gäller inte att knutpatriotiskt stirra på den punkt på kartan som man kommer ifrån. Nej, det gäller att se helheterna, att se att åldringen i Närpes, barnet i Larsmo eller den krisdrabbade i Vasa alla behöver få sina behov mötta, skriver May-Gret Axell (KD).

Opinion

VALDEBATT: En högklassig specialsjukvård

Österbotten behöver ett centralsjukhus som är ett av de främsta i landet, skriver Sture Erickson (SFP).

Opinion

VALDEBATT: Service ska inte bara finnas på centralorterna

Service ska finnas att tillgå på social- och hälsocentraler runt om i välfärdsområdet, inte bara på centralorterna, skriver Peter Östman (KD).

Opinion

VALDEBATT: Ett rop på hjälp

En människa som skulle behöva rehabilitering har ingen som helst möjlighet att upprätthålla eller stödja sin funktionsförmåga när verkligheten ser ut som den gör, skriver Elisa Keltto (KD).

Opinion

VALDEBATT: Den palliativa vården bör tryggas och stärkas

Det finns en liten oro i kommuner och glesbygd för hur den palliativa vården kommer att ordnas i det nya välfärdsområdet, skriver Eva-Maria Strömsholm (SFP).

Opinion

VALDEBATT: Förebyggande arbete ger livskvalitet och sparar vårdkostnader

Det frivilliga arbetet i föreningarna behöver stödjas för att utbudet av alternativ ska finnas kvar när välfärdsområdet grundas, skriver Lina Sjöskog (SFP).

Opinion

VALDEBATT: Österbotten blir den nya vårdkommunen

Hur ofta får eleverna i grundskolan sina tänder granskade? Kan närståendevårdare få tillräckligt med avlastning? Finns det tillräckligt med ambulanser på landsbygden? Det är frågor som avgörs av nya välfärdsområdet, skriver Hans-Erik Lindqvist (SFP)

Opinion

VALDEBATT: Nu är det läge att boka tid för coronavaccin

Jag vill leva i ett samhälle där vi litar på vetenskap och myndigheter, skriver Johanna Holmäng (SFP)

Opinion

VALDEBATT: Utkontrakteringen tryggar närservice och arbetstillfällen

Satsningen på samföretaget Bottenhavets hälsa betyder inte att samarbetet med det kommande välfärdsområdet på något sätt skulle äventyras, skriver Patrick Ragnäs (SFP).

Opinion

VALDEBATT: Utryckningarna måste fungera

Det kunde ha varit till fördel att räddningsverket hade varit separerat från från den omfattande verksamhet som det nya välfärdsområdet hanterar, skriver May-Gret Axell (KD).

Opinion

VALDEBATT: Vad kan vi erbjuda de unga som söker hjälp?

Vi har skapat ett samhälle som medför väldiga utmaningar för barn och unga i deras vardag, skriver Lisen Sundqvist (VF).

Opinion

VALDEBATT: Slå vakt om den frivilliga brandkåren

Systemet med halvordinarie brandmän är mycket kostnadseffektivt i förhållande till att upprätthålla samma styrka med fast anställd personal, skriver Steven Frostdahl (SFP).